entry from table Articles
Higo Kinko
Higo goldsmiths.
TB13,22/16,23/17,22