entry from table Citation Keys
TO
Token Oshigata Shu. Kokuho & Juyo Bunkazai.Atsuta Jingu.