entry from table Citation Keys
JK
Jukken.(Nihon Koto Mei Saku Shu).Shibata Mitsuo.1967