entry from table Citation Keys
TF
Genshoku Nihon no Bijutsu. #21 or 25.Ozaki Motoharu & Sato Kanzan.