entry from table Sword Smiths
Yoshihito
義人
Musashi Kuni Yoshiwara, Gendai
1926
see Yoshito