entry from table Sword Smiths
Yoshikazu
克一
Shimotsuke Kuni Shinrinshi
1789
HH1,664