Sword Smiths
Filters
results the term
|<  < page
>| displaying 3361 to 3380 of 3611
3361
Yoshikazu
義一
Chikuzen Nobukuni, Matazaemonojo
1856
AS4,11, TS460, YS4,84

3362
Yoshikazu
正一
Yoshihara
2003
JN42,6,38

3363
Yoshikiyo
善清
Iwami Kuni ju Yaju, Gendai
1954
GT176

3364
Yoshikiyo
義清
Osafune
1362
YK681, NK679, TS447, K175, J794

3365
Yoshikuni
吉國
Chikushu Yanagawa Onitsuka
1624
MS80, NM390, N4,305-8, AS4,17-19, ST1,834-5/2,546, NS817, NX868, NJ245, TS451, S84, KM136, SS187, KZ683, NT5,276

3366
Yoshikuni
吉國
Hizen Saga ju
1660
JN37,6,18

3367
Yoshikuni
吉國
Kozuke/Kazusa Kami Settsu Ju
1673
OT344, FT39,5, JN28,5,9&16/30,3,34, N4,370-72, ST1,835, NJ245, TS451, S83, SS60, NX298&976, KZ684, TB8,7*

3368
Yoshikuni
吉國
Sasshu Ju Hojoji Tachibana
1688
J722

3369
Yoshikuni
吉国
Fujiwara
end of 18th Century
JN42,3,18

3370
Yoshikuni
義國
Sanjo Horikawa, Bungo Kami
1624
JN30,3,27, YS1,56, NS189-90, NX195-6, TS460, KZ709, NT4,21&84

3371
Yoshikuni
義國
Dewa ju Kato, Yonezawa
1864
HH1,661, S104-5, KZ710

3372
Yoshikuni
義國
Ushu ju

NS665, NX703

3373
Yoshikuni
義國
Nishu ju, Esaka
1954
GT157, MJ197

3374
Yoshikuni
賢國
Hishu Dotanuki
1615
KZ720

3375
Yoshimasa
吉正
Kazusa/Kozuke Suke, Bushu ju
1661
ST1,855-6, NS452, NX477, NJ248, TS455, SS106, S85, KZ697

3376
Yoshimasa
吉將
Fukuoka ju Morizono, Gendai
1945
GT185

3377
Yoshimasa
吉政
Chikuzen Nobukuni Heishiro, Shodai
1624
JN26,3,18, AS4,4, ST1,856, TS455, S85, SS181, FT66,25, KZ698, TB34,31/35,22*

3378
Yoshimasa
吉政
Chikuzen Nobukuni Heishiro, Nidai
1661
AS4,4, CA2,150, ST1,857-8/2,552, NS810, NX861, NJ248, TS455, S86, SS182, JT207, JN10,3,6, YS4,116

3379
Yoshimasa
義正
Dewa ju Kato
1865
S105

3380
Yoshimasa
義正
Amaike
1942
MJ197

|<  < page
>| displaying 3361 to 3380 of 3611